Photo gallery

Hội thảo học hỏi kinh doanh Nhật Bản lần thứ 1 ngày 29/7/2014

Lễ hội lòng hiếu khách Nhật Bản từ 8 đến 10/8/2014

Hội thảo về chính sách bảo mật thông tin ngày 13/8/2014

Hội thảo học hỏi kinh doanh Nhật Bản lần thứ 2 ngày 16/9/2014

Hội nghị kinh doanh châu Á lần thứ 43 ngày 14/10/2014

Hội nghị kinh doanh châu Á lần thứ 44 ngày 15/10/2014