Asia atmosphere

Kinh nghiệm biên, phiên dịch

  • Dịch website của trường Nhật Ngữ YMCA sang tiếng Việt
  • Dịch tài liệu hội thảo cho VCCI Cần Thơ sang tiếng Nhật
  • Dịch website cho công ty Saigon Artex sang tiếng Nhật